GIS Bưu chính - Viễn thông Quảng Nam

http://gmic.quangnam.cloudgis.vn

 • Bưu chính

  Khai thác các lớp bản đồ chuyên ngành bưu chính

  Doanh nghiệp bưu chính
  Bưu cục
  Điểm bưu điện văn hóa xã
  Đại lý bưu điện

 • Viễn thông

  Khai thác các lớp chuyên ngành về viễn thông

  Doanh nghiệp viễn thông
  Đại lý viễn thông
  Đại lý internet

 • Hạ tầng viễn thông

  Khai thác các lớp bản đồ chuyên ngành hạ tầng viễn thông

  Trạm BTS
  Tuyến truyền dẫn
  Trạm viễn thông

Tài nguyên nổi bật

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam

Số 50 Hùng Vương – Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3811758 | Fax: 0510.3811759 | Email: dptqnam@gmail.com

Website: http://www.dptqnam.gov.vn